ATENCIÓ A ALUMNAT I FAMÍLIES A L'INSTITUT DURANT LA FASE 2 / ATENCIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS EN EL INSTITUTO DURANTE LA FASE 2

Consulta les instrucciones per poder fer gestions presencials al centre amb cita prèvia / Consulta las instrucciones para poder hacer gestiones presenciales en el centro con cita previa. 

1.- Atenció educativa amb cita prèvia.

 • L'alumnat i famílies què vullguen ser atesos a l'institut entre el 2 i el 5 de juny, hauran de concertar cita prèvia amb el seu professorat a través del mitjà de contacte establert durant el període de suspensió temporal de les classes. Cada professor/a té ja establida una franja horària d'atenció.
 • L'atenció també podrà fer-se a proposta del professorat.

2.- Protocol bàsic d'actuació preventiva durant la presència al centre:

 • Ús obligatori de mascareta.
 • Desinfecció de mans bé a l'entrada de cada aula, o bé a l'entrada del centre, segons els casos.
 • Mantindre sempre la distància de seguretat de 2 metres.

3.- Entrades i eixides:

 • Respectar les entrades previstes per arribar a totes les dependències, així com les eixides per abandonar el centre. A l'entrada de l'institut hi haurà cartells informatius sobre el sentit a seguir segons la gestió o actuació a fer.

  


 

1.- Atención educativa con cita previa.

 • El alumnado y familias que quieran ser atendidos en el instituto entre el 2 y el 5 de junio, deberán concertar cita previa con su profesorado a través del medio de contacto establecido durante el periodo de suspensión temporal de las clases. Cada profesor/a tiene ya establecida una franja horaria de atención.
 • La atención también podrá hacerse a propuesta del profesorado.

2.- Protocolo básico de actuación preventiva durante la presencia en el centro:

 • Uso obligatorio de mascarilla.
 • Desinfección de manos bien a la entrada de cada aula, o bien a la entrada del centro, según los casos.
 • Mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros.

3.- Entradas y salidas:

 • Respetar las entradas previstas para llegar a todas las dependencias, así como las salidas para abandonar el centro. A la entrada del instituto habrá carteles informativos sobre el sentido a seguir según la gestión o actuación a hacer.

Información adicional