ATENCIÓ A ALUMNAT I FAMÍLIES DURANT LA FASE 3

1.- Atenció individual amb cita prèvia.
• Horari d'atenció de 9,00 a 13,00 hores.
• L'alumnat i famílies què vulguen ser atesos a l'institut durant la fase 3 hauran de concertar cita prèvia individual. Segons la gestió a fer hauran d'adreçar-se a:
◦ Secretaria. Telèfon de contacte 966870703.
◦ Professorat. A través dels mitjans telemàtics de contacte habitual implementats durant el període de suspensió de les classes.
 
2.- Protocol bàsic d'actuació preventiva durant la presència al centre:
• Ús obligatori de mascareta.
• Desinfecció de mans bé a l'entrada de cada aula, o bé a l'entrada del centre, segons els casos.
• Mantindre sempre la distància de seguretat d'1,5 metres.
 
3.- Entrades i eixides:
• Respectar les entrades previstes per arribar a totes les dependències, així com les eixides per abandonar el centre. A l'entrada de l'institut hi haurà cartells informatius sobre el sentit a seguir segons la gestió o actuació a fer.
 
4.- Proves presencials en les avaluacions finals extraordinàries.
• Per als nivells i etapes contemplats en la normativa per al tercer trimestre del present curs escolar: Batxillerat i FP (excepte 1r FPB).
• Les proves es desenvoluparan en grups reduïts.
• Els dies i hores seran comunicats en breu a través de les tutories i de la web de l'institut.
• S'adoptaran les mesures organitzatives que siguen necessàries per a garantir que es mantinga una distància de seguretat d’1,5 metres.
 

 
1.- Atención con cita previa.
• Horario de atención de 9,00 a 13,00 horas.
• El alumnado y las familias que quieran ser atendidos en el instituto durante la fase 3 tendrán de concertar cita previa individual. Según la gestión a hacer deberán dirigirse a:
◦ Secretaría. Teléfono de contacto 966870703.
◦ Profesorado. A través de los medios telemáticos de contacto habitual implementados durante el periodo de suspensión de las clases.
 
2.- Protocolo básico de actuación preventiva durante la presencia en el centre:
• Uso obligatorio de mascarilla.
• Desinfección de manos bien a la entrada de cada aula, o bien a la entrada del centro, según los casos.
• Mantener siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros.
 
3.- Entradas y salidas:
• Respetar las entradas previstas para llegar a todas las dependencias, así como las salidas para abandonar el centro. A la entrada del instituto habrá carteles informativos sobre el sentido a seguir según la gestión o actuación a realizar.
 
4.- Pruebas presenciales en las evaluaciones finales extraordinarias.
• Para los niveles y etapas contemplados en la normativa para el tercer trimestre del presente curso escolar: Bachillerato y FP (excepto 1o FPB).
• Las pruebas se desarrollarán en grupos reducidos.
• Los días y horas serán comunicados en breve a través de las tutorías y de la web del instituto.
• Se adoptarán las medidas organizativas que sean necesarias para garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de 1,5 metros.

Información adicional