Plurilingüe

Valencià - Castellano

EL MODEL PLURILÍNGÜE VALENCIÀ-CASTELLÀ-ANGLÉS.

En la actualitat l’I.E.S. Pere Maria Orts i Bosch ofereix, dins del programa plurilingüe aprovat per la Conselleria competent, les següents matèries en anglés:

E.S.O.

1r ESO

Ciències Naturals

Tecnologia

2n ESO

Ciències Naturals

Educació per a la Ciutadania

3r ESO

Biologia i Geologia

Tecnologia

4t ESO

Ètica

 

BATXILLERAT

1r BATX

Ciències per al Món Contemporani

 

L’accés al programa plurilingüe és voluntari i s’ha de fer constar a la casella corresponent del full de matrícula.

L’alumnat admés haurà de cursar en anglés totes les matèries incloses en el programa per al seu curs (un màxim de dues).

Per a accedir al programa l’alumnat ha de complir amb totes les següents condicions:

  • Alumnat amb tot el curs anterior aprovat

  • Alumnat amb una nota mínima de NOTABLE (7) en anglés el curs anterior.

  • Alumnat amb una correcta assistència a classe.

  • Alumnat sense problemes de conflictivitat.

  • Alumnat no angloparlant.

Cas d'haver-ne més demanda que places oferides, se seleccionarà per ordre de qualificacions.

Cas de que el professor considere, per diferents raons, que l'alumne incompleix algú dels requisits, aquest serà exclòs del programa.

Cal dir que l'experiència inicial ha estat valorada positivament tant per part dels equips educatius com de les famílies i dels mateixos estudiants.

L'alumnat participant al programa desenvolupa clarament certes destreses lingüístiques, especialment la lectura, la comprensió escrita i l'adquisició de vocabulari específic de les matèries. Es tracta, en conclusió, de que els i les alumnes puguen emprar l’anglés en altres àmbits, diferents de la pròpia assignatura de llengua anglesa.

 

EL MODELO PLURILÍNGÜE VALENCIANO-CASTELLANO-INGLÉS.

 

En la actualidad el I.E.S. Pere Maria Orts i Bosch oferta, dentro del programa plurilingüe aprobado por la Consejería competente, las siguientes materias en Inglés:


E.S.O.

1º ESO

Ciencias Naturales

Tecnología

2º ESO

Ciencias Naturales

Educación para la ciudadanía

3º ESO

Biología y Geología

Tecnología

4º ESO

Ética

 

BATXILLERAT

1º BACH

Ciencias para el Mundo Contemporáneo

 

El acceso al programa plurilingüe es voluntario y se ha de hacer constar en la casilla correspondiente de la hoja de matrícula.

El alumnado admitido deberá cursar en Inglés todas las materias incluidas en el programa para su curso (un máximo de dos).

Para acceder al programa el alumnado debe cumplir todas las siguientes condiciones:

  • Tener todas las asignaturas del curso anterior aprobadas.

  • Tener una nota mínima de NOTABLE (7) en Inglés el curso anterior.

  • Tener una correcta asistencia a clase.

  • No tener problemas de conflictividad.

  • No ser angloparlante.

En caso de haber más demanda que plazas ofertadas habrá una selección por orden de calificaciones.

En caso de que el profesor considere, por distintas razones, que el alumno incumple alguno de los requisitos dicho alumno será excluido del programa.

La experiencia hasta ahora ha sido valorada de forma positiva tanto por parte de los equipos educativos como de las familias y de los mismos estudiantes, la mayoría de los cuales solicita permanecer en el programa año tras año.

El alumnado participante desarrolla ciertas destrezas lingüísticas, especialmente la lectura, la comprensión escrita y la adquisición de vocabulario específico de las materias. Se trata, en definitiva, de que el alumnado pueda emplear el Inglés en otros ámbitos, diferentes de la propia materia de lengua Inglesa.

Información adicional