DATES D'EXAMENS O LLIURAMENT DE TREBALLS EN AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA: 4T ESO I 1ER BATXILLER.

Calendari d'exàmens o lliurament de treballs d'avaluació extraordinària per a 4t de l'ESO y 1er de BATXILLERAT. 

 

QUART ESO

 

 

Data límit per al lliurament de treballs, activitats i projectes fins al divendres 26 de juny.

Publicació de notes per web família el dimecres 1 de juliol.

 

 

B A T X I L L E R A T

 

Publicació de notes divendres 3 de juliol en web família 

 

Dia

Hora

Matèries de 1r de BAT

Aula

29/06/20

Dilluns

8.00

Valencià: Llengua i Literatura

Aules

temàtiques

prefabricades

10.00

Castellà: Llengua i Literatura

12.00

1ª Llengua Estrangera

Al llarg de tot el dia

Educació Física

Data límit lliurament de treball

 

30/06/20

Dimarts

8.00

Dibuix Tècnic I/ Biologia i geologia/Grec/ Economia/Fonaments de l'art

Aules

temàtiques

prefabricades

(excepte matèries de EPVA en DAP)

10.00

Matemàtiques / MACS /Llatí/Cultura audiovisual

12.00

Història del Món Contemporani/ Literatura universal /Física i química

 

1/07/20

Dimecres

8.00

Filosofia

Aules

temàtiques

prefabricades

(excepte TIC en Info 2)

10.00

Optatives:

Llenguatge i pràctica musical

Tecnologies de la informació i comunicació

Dibuix artístic

Tecnologia industrial

12.00

Optatives:

Anatomia aplicada

Cultura científica

Volum

Religió

Información adicional